Задачи

  • Работа с Ексел
  • Проверка на типа на закона за разпределение - 100 дневен профил на глюкоза в кръвта
  • Оброботка на - "Намиране на дисоциационна константа на фенолфталейн"
  • Обработка на - "Неутрализационна топлина"
  • Дисперционен анализ - Влияние на легиращи добавки върху качествата на сплави
  • Интервална оценка на коефициенти в модел 
Comments