Задачи

  • Работа с Ексел

  • Проверка на типа на закона за разпределение - 100 дневен профил на глюкоза в кръвта

  • Оброботка на - "Намиране на дисоциационна константа на фенолфталейн"

  • Обработка на - "Неутрализационна топлина"

  • Дисперционен анализ - Влияние на легиращи добавки върху качествата на сплави

  • Интервална оценка на коефициенти в модел